പ്രഭാത് ബുക്ക്‌ ഹൗസ് കേരളീയം പുസ്തകോത്സവം നിംസ് മെഡിസിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര. 2021 നവംബർ 1 *ഉദ്ഘാടന